Het belang van managementcommunicatie bij het bereiken van duurzaamheid & amp; Milieudoelstellingen

In deze VUCA-wereld – volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit, worstelen organisaties met w met uitdagingen om met hun belanghebbenden om te gaan tijdens het beheren hun rol als hoofdrolspeler in de wereldwijde waardeketen. Organisaties geven steeds meer aan dat ze de risico’s van hun bedrijf voor mensen, de planeet en welvaart moeten erkennen en pakken deze risico’s actief aan om een ​​positieve impact te hebben op duurzame ontwikkeling. De groeiende vraag naar informatie van belanghebbenden heeft ertoe geleid dat organisaties afzonderlijke duurzaamheidsverslagen hebben uitgebracht. Hoewel bedrijven een lange weg hebben afgelegd in de omgang met hun externe belanghebbenden, realiseren ze zich nu het potentieel van werknemersbetrokkenheid bij het bereiken van duurzaamheids- en milieudoelstellingen. De nadruk op managementcommunicatie neemt toe, aangezien wordt vastgesteld dat elke medewerker een positieve of negatieve bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van organisaties door middel van zijn activiteiten en relaties met belanghebbenden. Momenteel is er beperkt onderzoek gericht op de visie van medewerkers op duurzaamheid.

Interne communicatie is een belangrijke drijfveer om beter geïnformeerde managers en werknemers te mobiliseren bij de inspanningen van organisaties om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken en leidt tot een breed kader voor een te volgen interne communicatiestrategie. Momenteel wordt een directe en goed gedefinieerde communicatieboodschap van senior leiders geïdentificeerd als de communicatiemethode die de voorkeur heeft van werknemers om de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie te verwezenlijken, maar op de lange termijn stellen we ons voor dat een gemengde communicatiestrategie met uitgebreid feedbackmechanisme via wekelijkse open bijeenkomsten en informele communicatie met managers zullen leiden tot een grotere betrokkenheid van medewerkers, een toename van het aantal individuele medewerkers draagt ​​bij aan het succes van de organisatiedoelen en een betere betrokkenheid bij externe stakeholders, aangezien medewerkers zelf de woordvoerder worden van de duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten van de organisatie.

Door middel van communicatiestrategieën werd een trend afgedwongen door bedrijven waar het overbruggen van de kloof belangrijk is tussen-
➔ Said – Done!
➔ Said is nog niet gehoord
➔ Heard is nog niet begrepen
➔ Begrepen is nog niet goedgekeurd
➔ En goedgekeurd is nog niet gedaan

Concepten, technologieën en vaardigheden met betrekking tot het milieu moeten worden gecommuniceerd aan bedrijfseigenaren, functionele leiders via het ontwikkelen van een communicatiestrategie in 10 stappen volgens een cyclus van analyse, planning, productie en reflectie:

a) Fase 1-beoordeling
1. Situatie- en probleemanalyse
2. Publiek en kennis, houding en praktijk (KAP) – analyse
3. Communicatiedoelstellingen

b) Planning van fase 2
4. Formulering communicatiestrategie
5. Betrokkenheid van strategische groepen
6. Mediaselectie en mix

c) Productie in fase 3
7. Berichtontwerp
8. Media pre-testing en productie

d) Fase 4 Actie & amp; Reflectie
9. Mediagebruik
10. Procesdocumentatie en monitoring en evaluatie effectbeoordeling

Door werknemers van topmanagers tot lopende bandpersoneel persoonlijk te betrekken bij de dagelijkse duurzame praktijk van de organisatie door hen te betrekken als pleitbezorgers en geïnvesteerde individuen, kan een organisatie ook op de lange termijn haar duurzame doelen bereiken.

Er is een kloof in de betrokkenheid van de medewerkers, zowel tijdens het formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen als de strategie en het daaropvolgende implementatieproces. Het feedbackmechanisme moet ook worden verbeterd. We raden managers aan om de medewerkers te betrekken bij de duurzame objectieve ontwerpfase door middel van brainstorming en teamvergaderingen. Medewerkers zullen zich volledig oriënteren op duurzaamheid als ze daarvoor inspanningen moeten leveren. Managers moeten zich dus uitleven in een open en directe vorm van interne communicatie, zoals briefings van lijnmanagers (push-methode), videoconferenties op intranet (pull-methode) en debat, gemeenschapskanalen zoals onlineforums, collectieve activiteiten zoals groeps-CSR en andere face- persoonlijke evenementen zoals brainstorming, vergaderingen, enz. Managers moeten hun teamleden vanaf het begin en daarna continu betrekken, terwijl ze zich overgeven aan frequente feedback en een-op-een informele communicatie om de werknemer aan te moedigen en te begeleiden om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Dit stimuleert niet alleen medewerkers, een open communicatietactiek stimuleert innovatie en een proactieve benadering door de medewerkers. Dit zal naar verwachting de medewerkerstevredenheid verhogen en ook leiden tot een grotere winstgevendheid voor de organisatie.

Ten slotte moet communicatie worden geïntegreerd in elke stap van duurzaamheidsideeën, ontwikkeling en implementatie in een organisatie, en de communicatieboodschap en -doelstellingen moeten duidelijk aan de werknemers worden gespecificeerd. Communicatie speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van taken, het mobiliseren van medewerkers en het motiveren door de managers binnen een organisatie. We raden aan dat het cruciaal is dat managers duurzaamheidskwesties formeel en informeel bespreken met medewerkers. We raden organisaties verder aan om continu te communiceren met hun interne belanghebbenden, wat op zijn beurt zal leiden tot voortdurende relaties met externe belanghebbenden zoals klanten, verkopers, overheden, investeerders, lokale gemeenschappen, enz. Dit zal de
benutting van het potentieel van
maximaliseren. zowel interne als externe communicatoren om positieve mond-tot-mondreclame te verspreiden, wat een win-winsituatie blijkt te zijn voor zowel medewerkers als organisaties.